Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Henk Briër, dirigent van 1966 tot 2001

Unaniem besluit tot opheffing

Uit een enquête onder de leden was inmiddels gebleken dat men graag met de vereniging verder wilde gaan, maar niet op deze manier. Men kwam niet tot een oplossing, maar er werd besloten een 'denktank' in het leven te roepen, bestaande uit een aantal leden en bestuursleden die wilde nagaan of er een nieuwe vorm voor Symphonia te vinden zou zijn. Deze denktank kwam drie keer bij elkaar en kwam tot de conclusie dat samenwerking met andere orkesten de meeste kansen zou bieden. Uiteindelijk besloot men te proberen met een nieuwe dirigent, die voldoende strijkers zou kunnen meebrengen, zelfstandig een doorstart te maken. Mocht dit evenwel niet lukken dan zou alsnog het besluit worden genomen Symphonia op te heffen.

Als gevolg van de uitspraak van de vergadering werd de 35-jaar lange samenwerking - waarvoor veel dank en waardering - met dirigent Henk Briër beëindigd en een eerste contact met een mogelijke opvolger gelegd. Begin september werd duidelijk dat het gestelde doel, minstens tien nieuwe strijkers erbij, niet was bereikt. Bovendien was het ledenaantal door het beëindigen van het lidmaatschap van een aantal leden nog verder gedaald. Voor het bestuur was het nu duidelijk dat een verder voortbestaan van de vereniging geen optie meer was, ook al omdat zij niet meer aan de door de Rotterdamse Kunststichting gestelde subsidienormen zou kunnen voldoen.

Op 2 oktober 2000 werd nogmaals een vergadering gehouden waarbij het voorstel tot opheffing van de vereniging in stemming zou worden gebracht. Gezien het feit dat er onvoldoende werkende leden aanwezig waren kon niet tot stemming worden overgegaan. Er moest een tweede vergadering worden belegd. Op deze bijeenkomst werd unaniem met 19 stemmen voor, geen tegen en geen blanco besloten de vereniging op te heffen en het bestuur met de liquidatie te belasten. En zo kwam ondanks alle inspanningen dan toch een einde aan de lange en opmerkelijke geschiedenis van Symphonia.

noten
  1. Ido Eyl, 31 januari 1972 in: Symphonia's Gedenkboek, deel V
  2. W. Jansse in : Symphonia Gedenkboek, deel IV
naar boven