Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Matthijs van Leeuwen, dirigent van 1861 tot 1874

Van Leeuwen dreigt met ontslag

Datzelfde jaar wilde Van Leeuwen ontslag nemen in verband met iets dat was voorgevallen tijdens een bestuursvergadering. Het bestuur gaf echter als verklaring dat het die avond niet in een normale toestand verkeerde... Van Leeuwen was alleen bereid te blijven als er een nieuw bestuur zou komen, maar na het drinken van een glas wijn gingen alle aanwezigen "in vriendschap en vrede" naar huis. Hoewel men de wens uitte dat Van Leeuwen nog jaren lang dirigent zou blijven, bleven hij en enkele leden als vijanden tegenover elkaar staan.

In een vergadering bepleitte iemand om het roken tijdens de repetities te verbieden. De spreker was een liefhebber van tabak maar roken vond hij tijdens het musiceren ongepast. De voorzitter was het hiermee eens. Het stoorde hem vooral dat de directeur voortdurend met een sigaar in de mond stond te dirigeren. Van Leeuwen trok het boetekleed aan en het voorstel werd aangenomen.

In november 1874 overleed de directeur. Het bestuur vond dat zijn nagedachtenis niet beter kon worden geëerd dan door zoveel mogelijk voor zijn nabestaanden te zorgen. Men stelde voor de weduwe een jaarlijkse uitkering te geven "waardoor zij in staat gesteld zoude worden fatsoenlijk te blijven leven en voor de opvoeding harer vijf nog jonge kinderen te zorgen".

De uitkering zou jaarlijks ƒ 1.000,-- à ƒ 1.200,-- kunnen bedragen, tenminste als men er in zou slagen driehonderd nieuwe 'buitengewone leden' aan te werven. Mede voor het hogere salaris van de nieuwe directeur. Een ander voorstel was een Van Leeuwenfonds, bestaande uit een kapitaal van duizend à vijftienhonderd gulden, waarvan de interest aan de weduwe kon worden uitbetaald. Als mogelijke kapitaalinbrengers werden de heren Rudolph Mees, Ficq en Dutilh genoemd. Of zij daarmee instemden vermelden de notulen niet.

noten
  1. W.S. Mersel: "Wereld-, Land- en Stadsbeeld ten tijde van de oprichting van het "Muzijkgezelschap Symphonia" in: Symphoniakroniek, mei 1952, p.12 en 13.
  2. Caecilia (1864), jg.21 nr. 24, p.240
  3. Het Muziekcollege, 1-1-1914, p. 72 e.v.
  4. Notulen vergadering Symphonia, 2.12.1874
naar boven