Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Bertus van Lier, dirigent van 1938 tot 1942

Conflict met Nederlandsche Kultuurkamer

Van de Nederlandsche Bond van Dilettantenvereenigingen ontving het bestuur in 1942 een brief dat men nog geen gegevens van Symphonia had ontvangen. Lidmaatschap was verplicht. Het bestuur moest zijn verzuim herstellen en zich aansluiten bij de bond als "harmoniegezelschap, fanfaregezelschap, arbeidersmuziekvereeniging, christelijke muziekvereeniging of volksmuziekvereeniging"

Secretaris Pot antwoordde dat geen van deze beschrijvingen op Symphonia van toepassing was:

Wij vinden onze leden onder arbeiders zoowel als onder doctoren, kantoorpersoneel en alle mogelijke andere bevolkingsgroepen. Wij hebben trouwens onze leden nooit gevraagd tot welke maatschappelijke groep of tot welke Godsdienst zij behoren, en dit interesseert ons, als Muziekvereeninging ook allerminst. Wij menen verder dat aanmelding onzerzijds bij de Kultuurkamer niet gewenst was of is.

Wij werken voorlopig niet mee aan de weergave van Kultuurgoed, zijnde dat iedere kunstverrichting welke voor publiek waarneembaar wordt gemaakt. Ons dilettantenorkest is tengevolge van het uittreden der Joodse leden, van de nachtelijke evacuatie van vele Rotterdammers tengevolge der bombardementen, van de verkeersmoeilijkheden en de verduistering, tengevolge waarvan de repetities naar de Zondagmorgen moesten worden verzet, en van anderen redenen, van plusminus 78 orkestleden tot een dusdanige bezetting ingekrompen, dat van concerten of zelfs van enigerlei volledige repetities niets kan komen...

kultuurkamer Het antwoord van het Muziekgilde der Nederlansche Kultuurkamer, afdeling Volksmuziek, kwam al na enkele dagen:

Als dilettantenorkest is Uwe muziekvereeniging sedert 1 januari 1942 automatisch aangesloten bij de Bond. Gezien de toon waarin Uw schrijven is gesteld, meen ik goed te doen U te wijzen op de verplichting ook van Uwe vereeniging de Verordeningen na te leven. Zoo U dat niet doet zal ik niet aarzelen disciplinaire maatregelen tegen Uw bestuur aan den Commissaris voornoemd te adviseren. Die kunnen leiden tot zeer onaangename gevolgen voor de bestuursleden persoonlijk en tot in beslag neming der bezittingen der vereeniging, inclusief de muziekinstrumenten. De statuten van de Nederlandsche Bond van Dilettanten Orkesten zullen U worden toegezonden.6)

Pot antwoordde per omgaande:

In mijn brief maakte ik er op attent dat een Kunstverrichting welke voor publiek waarneembaar wordt gemaakt, bij ons voorlopig niet het geval kan zijn... Reden dat ik U nog eens persoonlijk schrijf is Uw brief van 14 dezer wel te willen doen vervangen door een andere, omdat het mij minder tactisch lijkt als eerste kennismaking met de N.C.K. een brief te moeten overleggen die met een bedreiging eindigt.7)

Als antwoord werd gegeven dat Symphonia was ingeschakeld bij de Vakgroep Volksmuziek van het Muziekgilde der Nederlandsche Kultuurkamer. Naam en adres van de dirigent moesten worden opgegeven.

naar boven