Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Georg Rijken, dirigent van 1896 tot 1936

Aanvaring tussen dirigent en hoboïst

Toch liep onder de directie van Rijken ook nog niet alles van een leien dakje. Het bestuur bracht naar voren dat hij enkele leden wat meer op hun fouten moest wijzen en wat beter op de blazers moest letten. Rijken probeerde deze kritiek te weerleggen met een voorbeeld:

De heer Van Alphen heb ik ook al gespaard, omdat hij in 't muziek maken oud geworden is. 't Is waar, zoo'n kranig blazer als hij geweest is, dat ieder zal moeten erkennen, de goede tijd als zóódanig is wel een beetje voor hem voorbij. Maar al te vaak komt overslaan en een minder goed embouchure voor. Krijg ik met den ouden Heer van Alphen aan de stok, dan zullen ook onmiddellijk zijn beide zoons tegenover mij staan. Wellicht was 't beter, de tweede hobo aan genoemde Heer op te dragen, maar ik geloof, dat de Heer van Alphen hiertoe niet te krijgen zal zijn. Ook ben ik bang, dat, wanneer hiertoe oneenigheid mocht ontstaan, door alle drie de heeren van Alphen ontslag genomen zou worden.2)

Het was zelfs zo sterk dat er tijdens een concert mensen in de zaal zaten die voortdurend opletten of ze weer een 'piep' van de hobo hoorden. Zoals voorzitter Van Houten destijds op het juiste moment zijn blaasinstrument had neergelegd, zo moest de heer Van Alphen dat ook doen.

Verder werd alles aan Rijken overgelaten. Op zijn voorstel een beroepsmusicus als eerste hoboïst aan te trekken, antwoordde Van Alphen: Dat gebeurt niet. Hij zou zelf wel eens goed gaan studeren. Eigenlijk zou Rijken onverbiddelijk moeten doorzetten en anders zou hij niet meer gaan dirigeren. Hij zou er boven moeten staan, maar dat was niet het geval.

Enige tijd later verzocht Rijken toch aan Van Alphen of hij voortaan alleen de tweede hobopartij wilde blazen. Hierop diende Van Alphen zijn ontslag in. Na een aantal onparlementaire uitdrukkingen tegenover zijn collega's bestuursleden, waarvoor hij onmiddellijk zijn excuus aanbood, beschouwde men het intermezzo als niet gepasseerd, mits hij gevolg gaf aan de wens van de directeur in het vervolg op de concerten alleen de tweede hobopartij te blazen. Het bestuur hoopte dat Van Alphen hiermee zijn ontslag zou intrekken.

naar boven