Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Jaarverslagen op rijm door Wim Jansse

Een bloemlezing

20 december 1937


Aan dit gezellig dinertje
Mijnheer de tafelpresident
Breng 'k eerst een woord van hulde
Aan onzen dapp'ren dirigent

Zijn dapperheid heeft hij bewezen
Want Toon Verhey, die durfde 't aan
Om met de Symphoniaansche krukken
Voor 't tweede jaar in zee te gaan

Na 24 groepsrepetities
Begint voor hem pas het seizoen
Kunt U een dirigent mij noemen
Die dit óók voor zijn orkest zou doen?

En 't gebeurt ons niet zoo zelden
Als we 's avonds huiswaarts gaan
Na drie uren hard stuuderen
Dat één bladzij is gedaan.

terug

12 december 1939


Toen Toon Verhey ons ging verlaten
Had het bestuur de zware taak
Een plaatsvervanger te benoemen
Dat was geen gemakkelijke zaak

Toen aan Verhey advies gevraagd werd
Heeft hij direct Van Lier genoemd
En Bertus werd dus, vol vertrouwen
Door het bestuur subiet benoemd

(...)

Voor de moderne componisten
Was Toon Verhey de pionier
't Zal hem verheugen, dat zijn arbeid
Thans voortgezet wordt door Van Lier

(...)

Zoo biedt Symphonia haar leden
Steeds prachtige programma's aan
Vertel dit maar eens aan Uw vrinden
En maakt hen ook Symphoniaan.

terug

24 april 1939


't Utrechts Stedelijk Orkest heeft
Van Lier onlangs gedirigeerd
Hij is daarbij als dirigent en
Ook als componist geëerd

De pers heeft toen den lof gezongen
Van zijn derde Symphonie
'k Geloof, dat ik die in de toekomst
Ook op onze lessenaars zie

(...)

U weet wel in de maand December
Was het zoo ontzettend koud
En 't is juist op zulke dagen
Dat 't bestuur vergadering houdt

't Blijkt, dat 't bestuur dus voor de leden
Door 't vuur en… door de koude gaat
Want ziet U, onze waarde praeses
Woont juist in de "Groenland"straat

(...)

Muziek is wel het allerhoogste
Dat ons schonk der muzen gunst
Welk een voorrecht, mee te werken
Aan die Goddelijke kunst

Zij maakt ons leven rijker, schooner
En schenkt ons vreugde, vroeg en spâ
Wij hopen haar nog lang te dienen
In ons geliefd "Symphonia".

terug

29 december 1940


Wat wij vele jaren vreesden
Is gebeurd. - De oorlog kwam
Veertien Mei. - fatale datum
Bombardement van Rotterdam

Maanden leefden wij, temidden
Van ruïnes, puin en gruis
Neen, in deze woestenijen
Voelden w'ons niet langer thuis

Waar wij menigmaal vertoefden
Onze mooie Doelezaal
Pschorr, Atlanta en de Schouwburg
't Is verdwenen, allemaal

Dat onze bibliotheek verwoest was
Moet óók in dit gedicht vermeld
Toen werd als bibliothecaris
Ondergeteekende aangesteld

(...)

Nu kom ik toch weer aan het eind van
Symphonia's berijmd verslag
't Bevatte, zooals heel het leven
Nu eens een traan, dan weer een lach

Daarom gaan wij dus in September
Met nieuwen moed weer aan den gang
Wij kunnen de muziek niet missen
Symphonia! Zij leve lang!!

terug

23 maart 1947


Na vier jaren onderduiken
Kwam Symphonia voor den dag
En dus bied ik, net als vroeger
U weer een berijmd verslag

Aan de rampzalige oorlogsjaren
Wijd ik slechts een enkel woord
't Was een tijd van rechtsverkrachting
Van onderdrukking, roof en moord

De Jodenparagraaf werd spoedig
Ook in Nederland van kracht
Zo werden velen onzer leden
Naar 't concentratiekamp gebracht

Wij zien hen vaak nog in gedachten
Zittend aan hun instrument
Hamburger en Robbie Frieser
Hartog, U allen welbekend

'k Denk aan Davidson en Bosman
En aan De Wolff, onze hoornist
Juffrouw Spits, ook zij heeft
Haar vrees'lijk noodlot niet gemist

Van onze vele Joodse vrienden
Bleef er één slechts ongedeerd
't Was de heer Blitz en hij is
Tot onze blijdschap teruggekeerd

(...)

Toen Symphonia herleefde
Zag het Bestuur zich dus verplicht
Een dirigent en 'n zaal te zoeken
Denkt U hierover niet te licht

Twee gasten wilden w'engageren
Jules Zagwijn - Wie zou d'andere zijn
Toen wij daarover discussieerden
Riep de praeses: "Jaap Stotijn!"

(...)

Vol enthousiasme gaan we verder
Onder leiding van Stotijn
't Bevalt ons best en hij verzekert
Dat hij ook graag bij ons wil zijn.

terug

5 juni 1948


In dit verslagjaar is verschenen
De Symphoniakroniek
Bevat veel interessante artikelen
Op het gebied van de muziek

't Is de verdienste van vriend Mersel
Hij heeft dit blad gestimuleerd
En wordt door andere Symphonianen
Daarbij trouw geassisteerd

(...)

Toen in één week twee oude vrienden
Van ons waren heengegaan
Hoorden wij vóór de repetitie
Een toespraak van de dokter aan

Hij herdacht toen: Willem Bakker
Zestig jaren was hij lid
De laatste tijd: oud en gebrekkig
Maar vroeger: vurig, flink en fit

Georg Rijken heeft wel 40 jaren
Trouw Symphonia geleid
Wij hebben een minuut van stilte
Aan hun gedachtenis gewijd

"Wij spelen Brahms", zei Jaap Stotijn toen
En vangen met 't Adagio aan
't Is treurmuziek - denk aan die beiden
Die pas van ons zijn heengegaan.

terug

Seizoen 1948-1949


Eens op een bestuursvergadering
Kreeg vriend Mersel een idee
Toen hij het te berde bracht riep ieder
Dat is voor elkaar. Okay!

Jaap speelt 't hoboconcert van Haydn
Terwijl zijn neef Lou dirigeert
Lou speelt 't fagotconcert van Mozart
Dan zijn de rollen omgekeerd

Deze eminente artiesten
Uit 't illustre geslacht Stotijn
Mochten wij vandaag beluisteren
Heb dank daarvoor! 't Was wonderfijn.

terug

2 februari 1962


Laat ik nu iets memoreren
Van ons honderdjarig feest
En de receptie ten stadhuize
Die fantastisch is geweest

De burgerzaal was rijk met planten
En schone bloemstukken versierd
In deze prachtige omgeving
Werd officieel 't eeuwfeest gevierd

De burgemeester sprak de praeses
Op hartelijke wijze toe
En voegde woorden van waardering
Voor Symphonianen daaraan toe

Dr De Vries heeft hem geantwoord
En gaf 'n historisch overzicht
Van wat in zegge honderd jaren
Door Symphonia is verricht

U weet dat daarna onze praeses
Het ere-lidmaatschap aanbood
Aan mevrouw Van Walsum-Quispel
Alsmede aan haar echtgenoot

Dankbaar willen wij erkennen:
Met vorstelijke royaliteit
Heeft het stadsbestuur Symphonia
Een zeldzame ontvangst bereid

terug

18 mei 1980


Dames, heren, Symphonianen,
'k Heb weer eens na lange tijd
Een verlengstuk voor het epos
Van Symphonia voorbereid

Toen de weldadigheidsconcerten
In de Doelen zijn gestaakt
Kunt U begrijpen dat 't bestuur zich
Nogal zorgen heeft gemaakt

Waar zullen wij gaan concerteren
En hoe trekken wij publiek
Hoe kunnen wij het financieren
Wat spelen wij? Wat voor muziek?

De oplossing van die problemen
Was 't "Hal-promenadeconcert"
Te geven op zondagmiddag
Waartoe spontaan besloten werd

Het tijdstip bleek zeer juist gekozen
De zaal is altijd goed bezet
Een ongedwongen sfeer die ook veel jong'ren
Tot bezoek heeft aangezet

(...)

Waar 't bij een amateurorkest gewoonlijk
Aan ontbreekt (dat weet U wel)
Is niet zozeer het technisch kunnen
Maar nuanceringen van 't spel

Er zijn maar weinigen die denken
Aan een pianissimo:
Hun contributie is betaald, dus;
Strijken maar! Fortissimo!

Een zware taak voor dirigenten
Van een amateurorkest
Maar U zult het met mij eens zijn
De heer Briër doet erg zijn best

(...)

Dames, heren, 'k heb nu weer eens
Als vanouds verslag gedaan
Hoe het onder Briër's leiding
Met Symphonia is gegaan

Ik hoop dat hij nog vele jaren
Met zijn elan en zijn geduld
Zijn grote muzikaliteit, zijn humor
Deze zware taak vervult.

naar boven